Přehledný souhrn - dotace pro firemní fotovoltaiku v roce 2024

Dotace se staly v posledních letech nedílnou součástí úvah při pořízení fotovoltaické elektrárny. Pokud firma využije dotaci, může se tím výrazně zkrátit i doba návratnosti, která se standardně při čerpání dotace pohybuje v rozmezí 3 až 7 let. Pokud se budeme bavit o větších firemních fotovoltaikách pro většinu zákazníků - podnikatelů dávalo smysl pořízení FVE i bez dotace, i přesto ale většinou čekali na vypsání vhodných dotačních titulů i několik let. Loni se konečně dočkali.

25.7.2024

V prosinci roku 2023 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR (MZP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFZP) čtyři nové výzvy v rámci Modernizačního fondu, které mají podpořit transformaci firem na udržitelnější provoz. Tato iniciativa umožňuje firmám, obcím a městům žádat o dotace až do výše 75 % celkových nákladů na fotovoltaické elektrárny a bateriové uložiště. Žádosti o tyto dotace je možné podávat elektronicky od 1. března 2024 a to až do 31. října 2024.  

Zároveň v létě 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Národní rozvojová banka (NRB) připravují novou výzvu pro FVE do velikosti 50 kW formou bezúročného úvěru s dotační podporou.

 

1. Dotace na fotovoltaiku 10kWp – 5MWp

Výzva RES+ č. 1/2024 je určena na podporu nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp. Výjimku tvoří hlavní město Praha, kde lze realizovat FVE nad 10 kWp a do 5 MWp. Podmínkou je zde výroba zelené elektřiny pro vlastní spotřebu.

Podporovány jsou instalace FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být podpořeny i systémy bateriové akumulace elektřiny.

Celkově je v rámci této dotační výzvy alokována částka 3 miliard korun. Přednost dostanou projekty instalací FVE v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Na ně se vyhrazuje částka 0,5 miliardy korun. Pokud se tato částka nevyčerpá do konce září 2024, zbylé prostředky se přesunou na podporu projektů v ostatních krajích.

Maximální výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % ze souhrnných výdajů. Výpočet vychází z nákladů na instalovaný výkon (kWp) a případně na kapacitu akumulace baterie (kWh).

TIP - Zkuste si v interaktivním nástroji na webu Modernizačního fondu vypočítat svou maximální výši dotace.

Modernizační fond upozorňuje, že podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky, a to nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí. Nicméně je možné požádat o prodloužení termínu, pokud žadatel doloží objektivní důvody pro odklad.

2. MPO a NRB - Výzva Fotovoltaické systémy s/bez akumulace do 50 kWp

Jedná se o zvýhodněný úvěr s dotační složkou v režimu podpory de minimis. Jde o podporu instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků s instalovaným výkonem od 1 kWp do 50 kWp včetně.  

Alokace je 1 mld. Kč přičemž podporu poskytuje NRB.

Více informací o této výzvě ZDE

3. Dotace na fotovoltaiku pro malé obce

Výzva RES+ č. 3/2024 míří na podporu malých obcí s počtem obyvatel do 3 000. Dotace se vztahuje na instalaci FVE na veřejných budovách a infastruktuře, kterou obec vlastní. Finance lze využít i na rekonstrukci střech, kam se solární panely budou umisťovat a na modernizaci související elektroinstalace.

Ve výzvě je celkem 1 miliarda korun. Stanovení výše podpory vychází z celkového instalovaného výkonu FVE s tím, že maximálně pokryje 75 % z celkových výdajů projektu.

4. Dotace na komunální fotovoltaickou elektrárnu

Výzva RES+ č. 4/2024 je určena krajům, obcím, samosprávám a církvím. Dotace podporuje instalaci fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře v jejich vlastnictví. Společně s dotací jsou podpořeny i systémy bateriové akumulace, investice na renovaci konstrukcí střech, na něž budou FVE instalovány a modernizace elektroinstalace spojená se solárními systémy. Počítá se i s finanční podporou pro zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících, řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

I v této výzvě je celkem 1 miliarda korun a stanovení výše podpory vychází z celkového instalovaného výkonu FVE. Maximálně lze žádat o dotaci 45 % z celkových nákladů na výstavbu fotovoltaické elektrárny a 30 % na bateriovou akumulaci.